Emailopleiding Astrologie – CHTA Astrologie (2024)

Welkom bij de toekomst!

Emailopleiding Astrologie – CHTA Astrologie (1)

Het CHTA biedt al jaren lang één van de beste astrologieopleidingen per internet aan. Het leuke van een emailopleiding astrologie is dat je deze in eigen tempo kunt doen. De lessen worden je via een webpagina toegestuurd en elke les heeft een aantal vragen, die bedoeld zijn om de stof goed te verwerken.

Voor wie is deze opleiding?

De cursus of opleiding is bedoeld voor mensen die in hun eigen tijd met behulp van het internet lesmateriaal willen ontvangen en zich de materie eigen willen maken door zelf te oefenen, kleine werkstukken te maken, vragen te beantwoorden en feedback te krijgen door middel van de elektronische snelweg.

Opbouw van de opleiding

De gehele opleiding bestaat uit ongeveer drie “jaar” studie. Het lesmateriaal van jaar 1 komt overeen met ongeveer 1 jaar studie van een aantal uur per week. In feite kun je echter net zo kort en lang doen over het materiaal als je wilt, met dien verstande, dat als we een jaar lang niets meer van je horen, je automatisch uitgeschreven wordt:-) Als je echter meedoet met de mailinglijst kun je perioden van minder studie ook mooi aanvullen met het “in de stroom blijven” van de astrologische nieuwe taal die je je nu eigen gaat maken!

In het eerste jaar maak je kennis met alle bouwstenen van de horoscoop, en leer je langzamerhand de taal van de astrologie kennen. Pas in de tweede fase komt de werkelijke horoscoopduiding aan de orde, om in de volgende fasen aangevuld te worden met “transits en progressies”. (Methoden om de tijd in kaart te brengen in het leven van iemand). Je kunt de opleiding eventueel aanvullen met een extra module medische astrologie. Daarna ben je in staat om een begin te maken met het duiden van horoscopen voor andere mensen, en zul je in ieder geval de astrologie als een middel hebben ontdekt om grip te krijgen op de patronen van je eigen leven, je relaties, en de bedoelingen van de kosmos voor jou op deze planeet. Het verrijkt je leven, wat je ook in je dagelijkse leven doet.

Aan het eind van de 3e fase kun je besluiten op te gaan voor het diploma van het CHTA.Je kunt besluiten de cursus en opleiding voor je eigen plezier te doen. Veel van de cursisten merken na verloop van tijd dat zelfs als ze op die manier begonnen, ze toch op een heel vervullende manier bezig kunnen zijn voor andere mensen en besluiten alsnog op te gaan voor het diploma, gewoon omdat ze zichzelf steeds serieuzer nemen met hun astrologiestudie. Het is eigenlijk een natuurlijk proces. Je kunt ook vanaf het begin het idee hebben dat je uiteindelijk professioneel met astrologie aan de slag wilt. Deze opleiding zal je in ieder geval het gereedschap ervoor geven, of je het nu helemaal niet, parttime, of uiteindelijk fulltime wilt toepassen als beroepsmogelijkheid in je leven.

De gehele opleiding bestaat dus uit drie “jaargangen”, waarbij elke “jaargang” circa 24 lessen bevat. Per jaargang betaal je 280,00 euro. Instromen in het tweede jaar is mogelijk (maar wordt meestal niet aangeraden, tenzij je er al echt een opleiding elders op hebt zitten). Je krijgt dan wel het materiaal van het eerste jaar toegestuurd om zelf nog door te nemen. De kosten voor instromen in het 2e jaar: 300 euro. Examengeld aan het einde van het derde jaar is 40 euro. (facultatief). Daarnaast komen nog wat kosten voor de aanschaf van efemeriden en wellicht heb je aan het eind van het eerste jaar belangstelling voor de aanschaf van software om een horoscoop te berekenen).

De nadruk bij deze opleiding ligt op het zelfstandig kunnen voeren van intelligente horoscoopgesprekken, waarbij je geen onzin vertelt (de opleiding is naast tamelijk metafysisch van aard, in feite heel gestructureerd), en nog belangrijker is dat je vanuit je hart communiceert met iemand anders. De visie van het CHTA is bovendien dat het er om gaat mensen de hoogste potentie van hun horoscoop mee te geven, zodat ze er ook echt wat aan hebben. En zelfs als je in het begin denkt, “ik ben helemaal niet van plan om gesprekken met anderen te voeren over hun horoscoop”, dan nog zul je zo ongelooflijk veel inzicht verwerven in je eigen leven en je eigen horoscoop (veel van het lesmateriaal werkt met je eigen horoscoop) dat de astrologie je nooit meer los zal laten:-)

De meeste kennisgebieden van de astrologie worden wel even aangestipt, maar het daadwerkelijk kunnen interpreteren van een horoscoop en daarmee aan de slag gaan in gesprekken met anderen voert de boventoon.

De cursisten hebben ook een mailinglijst, waar over van alles en nog wat met betrekking tot de astrologie gecommuniceerd wordt (deelname is facultatief).

Vooropleiding: belangstelling is feitelijk alles wat nodig is. Kennis van de Engelse taal strekt tot aanbeveling maar is niet beslist noodzakelijk. Een redelijke uitdrukking in woord en geschrift is ook wel aanbevolen. (Astrologie is een taal, weliswaar een symbolische, maar deze dient omgezet te worden in communicatie via woord en geschrift).

Huiswerkbegeleiding: Jan van der Velde, Dip CHTA, Marcia Stoelmann Leysner Dip CHTA.

Onze voorwaarden:
Deze opleiding is buitengewoon betaalbaar, vooral in vergelijking met de tarieven van andere astrologie-opleidingen. Bovendien behoort de CHTA-opleiding tot de top in het Nederlandstalige gebied. Het is echter belangrijk te weten dat er geen restitutie van cursusgeld plaatsvindt als je, om welke reden dan ook, besluit de opleiding na enkele lessen te beëindigen.

Je bepaalt je eigen studie tempo. Echter, als je meer dan een jaar geen opdrachten inlevert, wordt je automatisch uitgeschreven. Bij het hervatten van de opleiding dien je opnieuw inschrijfkosten te betalen.

Indien je tijdelijk stopt vanwege omstandigheden, geef dit dan aan bij jouw huiswerkbegeleider. Loop je tegen problemen aan met de lesstof of met het tempo, laat het ons dan weten! Het komt namelijk voor dat mensen na jaren van stilte plotseling de draad weer willen oppakken, terwijl ze al uitgeschreven zijn.

Astrologie is een dermate boeiend vakgebied dat het je zelden onberoerd laat. Als je dus niet wilt worden uitgeschreven, dien dan op tijd de lessen in. De cursussen van het CHTA zijn altijd mét begeleiding. De totale duur van één cursusjaar is goed in één jaar te doen, maar mag niet langer zijn dan 2 jaar. Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.

Aanmelding voor de “mailopleiding astrologie” gaat via onze website. Klik hier.

Wil je meer informatie en eventueel een proefles? Vraag dit aan via het formulier hieronder.

Vraag vrijblijvend een proefles aan!

  Wat vinden cursisten van onze opleiding:

  Commentaar van KG, mei 2008:
  “Ik heb les 3 doorgelezen en begrijp nu helemaal het verschil tussen jouw cursus en het * ! De uitleg over de planeten is zo duidelijk dat het niet alleen stampwerk is waar ze voor staan! Ik ben blij dat ik de stap naar jou toch gemaakt heb. Ik vind het allemaal zoooooo leuk! En die feedback maakt de cursus helemaal compleet!”

  Commentaar van L, februari 2011:
  De cursus heeft me inderdaad gebracht wat ik verwacht had, zelfs meer. Aanvankelijk had ik wat reserves tegenover een emailcursus omdat ik het contact met de lesgever heel belangrijk vind. Maar om allerlei praktische redenen en omdat de teksten op uw website mij aanspraken, heb ik het dan toch gewaagd. Ik heb ervan genoten. Ik ben ook blij dat ik beslist heb om opnieuw van nul te beginnen, ook al had ik al een 20-tal lessen gevolgd, zij het jaren geleden. Ik heb veel bijgeleerd en de manier van duiden spreekt mij ook erg aan. Ik apprecieer ook erg de aanbevolen literatuur. Een aantal van die boeken had ik al gelezen maar ik heb ze opnieuw gelezen en er weer heel wat van opgestoken.

  E. (Belgie) schreef, augustus 2012:
  De cursus heeft me meer gebracht dan ik verwachtte. Er is zelfs een nieuwe wereld voor me opengegaan. Vooral de verbondenheid tussen kosmos en het leven op aarde is me veel duidelijker geworden. Zo boven zo beneden. Wij zijn geconditioneerd om astrologie in het verdomhoekje te plaatsen en het niet-wetenschappelijk te brandmerken. Nu, ik ben zelf nooit zo’n scepticus geweest. Filosofie is op zich ook geen wetenschap. Het zijn steeds dezelfde vragen die terugkomen, en de antwoorden van de oude wijzen zijn nog steeds bijzonder actueel. Dat is niet zo in de wetenschap, waarin een nieuwe theorie de oude verwerpt en er een nieuw paradigma kan ontstaan. Astrologie neemt ook wijsheden mee over de tijdsgrenzen heen, en dat is leuk. Ze gaat m.i. ook verder en dieper dan de filosofie. Ze is omvattender, en ik word gestimuleerd om echt te ontdekken hoe bv. de werkelijkheid in elkaar steekt.Wat mij ook bijzonder verrast heeft, is de complexiteit van de astrologie. Het vergt toch een serieuze inspanning, en net wanneer je denkt de zaak te begrijpen, maak je een kapitale denkfout en zit je er weer helemaal naast. Vandaar dat de huistaken en de feedback volgens mij een essentieel onderdeel vormen van de opleiding. Uit de commentaren en opmerkingen heb ik veel geleerd. U weet reeds dat ik de cursus zelf bijzonder oke vind. Ik zou niet direct andere verbeteringen kunnen toevoegen dan degene die ik reeds in de loop van het jaar vermeld heb.Wanneer ik het programma overlees van jaar twee, vind ik het erg boeiend lijken. Ik hoop dit jaar de befaamde quantumsprong te maken en een en ander verder uit te diepen met een positief resultaat. Ik kijk er naar uit!

  Interessante pagina’s op deze website:

  Artikel: “De geschenken van de astrologie”: Klik hier.
  Artikel: “Wanneer word je een astroloog?”: Klik hier.

  Lijst gediplomeerde CHTA cursisten: klik hier.
  Emailcursus Medische Astrologie: klik hier.

  Emailopleiding Astrologie – CHTA Astrologie (2)

  Emailopleiding Astrologie – CHTA Astrologie (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Amb. Frankie Simonis

  Last Updated:

  Views: 6028

  Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amb. Frankie Simonis

  Birthday: 1998-02-19

  Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

  Phone: +17844167847676

  Job: Forward IT Agent

  Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

  Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.